คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น
Fri 8 Nov. 2019

     เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารของคณะได้ชี้แจงและบอกเล่าข้อมูลต่างๆ อันประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา/การก่อตั้งคณะ สถานการณ์ของคณะในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร หลักสูตรที่จัดการศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายรับ/รายจ่าย ความภาคภูมิใจของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  แนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะในปัจจุบันและอนาคต และยังเป็นการสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนรับฟังปัญหา/อุปสรรค ความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาและต่อการพัฒนาคณะในภาพรวม โดยมีคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.สพ.ญ.พิมชนก  สุวรรณาธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ส.พญ.ดร.ราณี  ชิงห์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา น.สพ.สมพงษ์  หอยสังข์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยบรรยากาศของการจัดโครงการเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง นักศึกษาได้มีการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบเพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นเหล่านั้นนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป