ผู้บริหารคณะวิศวฯร่วมประชุมนานาชาติหวังคิดค้นงานวิจัยตอบโจทย์ปัญหาน้ำ
Fri 8 Nov. 2019
     เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2562   รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Water Diplomacy :  where Local Wisdom meets International  Excellence” (การทูตว่าด้วยเรื่องน้ำ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล)  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ณ  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างภาคีเครือข่าย  ร่วมบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือด้านน้ำในระดับนานาชาติ  รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และน้อมนำศาสตร์พระราชาที่ใช้บริหารจัดการน้ำมาเผยแพร่ในการประชุม ภายใต้แนวคิดการบริหารทรัพยากรน้ำแบบไร้พรมแดน อันเป็นการต่อยอดแนวคิดและหลักการบริหารตามหลักวิชาการ  และร่วมขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการเข้าร่วมฟังครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจในเรื่องของโจทย์วิจัยที่นำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องน้ำในทุกๆ ด้าน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเรื่องน้ำ  ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย ภัยแล้ง รวมถึงคุณภาพน้ำ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) อีกด้วย
 
 
 
จารุณี/ข่าว