มข.โชว์นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สู่ชาวต่างชาติ
Thu 7 Nov. 2019

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวิจัยและฝึกการบริหารจัดการห้องเรียนในประเทศไทย”  ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ให้กับบุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ประเทศกัมพูชา และคณะบุคลากรจาก Cambodian Teacher Training Colleges ประเทศกัมพูชา เดินทางมาศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยฯ รวม 8 ท่าน ซึ่งมีความสนใจในเรื่องการเรียนการสอนและอยากเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนระดับประถมศึกษาของประเทศไทย

          จากนั้นเวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน ณ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ คุณครูอารีวรรณ ศิลารัตน์ ครูโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์และนางสาวชลธร โนนทิง ครูประจำการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ และต่อมาเป็นกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนของนักเรียนโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ชั้นประถมศึกษา สอนโดย นางสาวกนิษฐา เพ็ชระ

          ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Research and practice of classroom management in Thailand  และได้ศึกษาชั้นเรียน ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  ทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและพัฒนางานวิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในประเทศไทยแง่มุมด้านวิชาการและการพัฒนาครูในโรงเรียนเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในระยะยาวต่อไป

 

 

ข่าว  พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ภาพ พีรณัฐ เอี่ยมทอง,ไกรรัฐ มันกาท้าว