แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี และรองอธิการบดี มข.
Thu 7 Nov. 2019

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  นายณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามในคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9457/2562 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็น ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   และมีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9458/2562  เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา   ธรรมโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด คณะแพทยศาสตร์    

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย    รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์   ภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเภทบริหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   ศาสตราจารย์ศุภชัย   ปทุมนากุล พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่ง ศาสตราจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์   สุดภักดี    พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์     

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ศาสตราจารย์มนต์ชัย   ดวงจินดา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่ง ศาสตราจารย์   สังกัดคณะเกษตรศาสตร์   

รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ   ยิ้มแต้  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์   

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์   รองศาสตราจารย์นิยม   วงศ์พงษ์คํา   พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์   สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา   รองศาสตราจารย์ไมตรี   อินทร์ประสิทธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์   สังกัด คณะศึกษาศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล   รองศาสตราจารย์เกรียงไกร   กิจเจริญ   พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์   สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์

          ทั้งนี้  คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   อรรถพล  ฮามพงษ์