Local Community is our classroom ชุมชนท้องถิ่น คือ ห้องเรียนของเรา
Tue 5 Nov. 2019

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 (จากทั้งหมด 4 กลุ่ม) หลักสูตร รป.บ. สาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น จำนวน 22 คน ในรายวิชาทฤษฎีการจัดการปกครองท้องถิ่น (Theories of Local Governance) ของ อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสและศึกษาจากพื้นที่จริงและประสบการณ์ตรงในการบริหารจัดการ และการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ความรู้และความเข้าใจ หาได้อยู่แต่เพียงในชั้นเรียนไม่ หากนักศึกษาได้ออกนอกชั้นเรียนมาเห็นของจริง ก็เป็นกลไกที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปรับตัวจากการที่อาจถูกมองว่าเป็นเพียงสถานที่ให้บริการประชาชน ขณะเดียวกันท้องถิ่นก็สามารถเป็นห้องแลปทางสังคมและแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

 

ภาพ ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม

ข่าว  จิตรลัดดา  แสนตา