คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Tue 5 Nov. 2019

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรม Endnote ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ทราบและเข้าใจเทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มี Mr. Xayngeun Phengvongsone นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ทำหน้าที่เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน