คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (EdPEx)
Fri 1 Nov. 2019

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. ที่ผ่านมา โดยภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนและงบประมาณ ได้จัดกิจกรรม “การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561” ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ  ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อได้รับทราบข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินตนเอง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรวม โดย8Itได้รับเกียรติคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน  ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน กรรมการตรวจประเมิน  ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย กรรมการตรวจประเมิน  ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการตรวจประเมิน และ น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา ผู้ประสานงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวม หลังจากนั้นกรรมการตรวจประเมินและคณะผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง และทางคณะได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก