ห้องสมุด มข.ร่วมโชว์ของดีนวัตกรรมอัจฉริยะบนเวทีระดับนานาชาติ ณ ไต้หวัน
Fri 1 Nov. 2019

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นำทีมบุคลากร นายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด และนายวณัช พาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ  "The 2019 Maker Festival and International Student Innovation Competition" จัดโดย National Cheng Kung University (NCKU) and Southern Taiwan Science Park (STSP) ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศไต้หวัน

สำนักหอสมุดได้นำผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากปัญหาในการทำงานและนำมาปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาภายในห้องสมุด ในงาน "The 2019 Maker Festival and International Student Innovation Competition" ณ ประเทศไต้หวัน สำหรับนวัตกรรมที่นำไปร่วมแสดงในงาน Maker Festival ได้แก่ ที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking) จุดจอดรถอัจฉริยะบอกสถานะว่างพร้อมจอดได้ทุกเมื่อ และถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash) ถังขยะอัจฉริยะบอกสถานะความจุ หรือแม้กระทั่งกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ และพร้อมกันนี้นายภานุวัตร อุทัยบาล และนายวณัช พาดี ได้เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมเรื่อง Collective Intelligence Ambulance ซึ่งร่วมกันพัฒนาโดยใช้พื้นที่ KKU Maker Space  แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นนี้ให้เกิดขึ้น

นายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด หนึ่งในผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมอธิบายถึงผลงาน Collective Intelligence Ambulance ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันใน  Maker Festival ว่า Collective Intelligence Ambulance  หรือ CIA คือกล่องที่ช่วยเคลียร์ทางรถฉุกเฉิน โดยเชื่อมต่อกับเมืองที่มี Platform Smart City เวลาที่รถฉุกเฉินวิ่ง จะส่งข้อมูลไปที่กล่อง หลังจากนั้นกล่องจะทำการประมวลผลและส่งข้อมูลเข้า Applications ว่าแถวนี้มีรถฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดและไม่กีดขวางการเดินทางของรถฉุกเฉิน

ภาพ : ภานุวัตร อุทัยบาล

ข่าว : อัคริมา สุ่มมาตย์