ชมรมอนุรักษ์ฯ มข. รับรางวัลผลงานระดับทอง จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
Fri 1 Nov. 2019

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.วุฒิไกร บุญคุ้ม อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาชมรมฯ และนายณัฐพล พวงคต  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  เพื่อรายงานผลการรับรางวัลผลงานระดับทอง ในโครงการจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยรับรางวัลจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายภาคภูมิ ทิทา  ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร  

          นักศึกษาตัวแทนชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับรางวัลผลงานจาก โครงการ Say No Thank you ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยสามารถลดถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จำนวน 1,586 ถุง ในระยะเวลา 2  ปี  และในปี 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเริ่มนำเกณฑ์ประเมินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย หรือ Green Youth  ที่ผ่านการประเมินโครงการ Green Youth เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียว Green University โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลงานชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถขยายผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน