มข.เปิดพื้นทีKKU Maker Spaceต้อนรับ ปตท.ดูงานต้นแบบนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้
Thu 31 Oct. 2019
   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลาการจาก ปตท.โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi@Wangchan Valley) เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายการให้บริการพื้นที่ KKU Maker Space  แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ 
   รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงที่มาและการดำเนินของพื้นที่แห่งนี้ว่า KKU Maker space แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Co-Innovating space) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
หนึ่งในนักวิจัยในความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  กล่าวว่า จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นั้น ทางผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรังการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดขอนแก่นได้เริ่มนำนวัตกรรมต่างๆประกอบไปด้วยนวัตกรรมต่างๆ ได้แก่
  - E-Waste Smart Bin รักษ์โลกด้วยการจำแนกและจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ NB-IoT
  - Water Situation แจ้งเตือนจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำขังทั่วเมืองขอนแก่น
  - CCTV ดูข้อมูลความเคลื่อนไหวผ่านกล้อง CCTV ที่มีอยู่ทั่วเมืองขอนแก่น
  - Emergency แจ้งเหตุฉุกเฉินรวดเร็วฉับไวเพียงปลายนิ้ว อุบัติเหตุ ไฟไหม้ แจ้งตำรวจ เรียกรถฉุกเฉิน
  - Smart Environment แจ้งเตือนระดับฝุ่นละอองขนสดเล็ก PM 2.5 และมลพิษทางอากาศได้อย่างทันท่วงทีด้วยพลังงานสะอาด
  - Smart Parking จุดจอดรถอัจฉริยะบอกสถานะว่างพร้อมจอดได้ทุกเมื่อ
  - Smart Citizen ดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตประจำวันด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics)
  - Complaint ร้องเรียนร้องทุกข์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
  - Smart Trash ถังขยะอัจฉริยะบอกสถานะความจุ หรือแม้กระทั่งกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์
สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั้น KAN ได้ที่
ios: https://apps.apple.com/us/app/kk-smart-city/id1450798173
Android: https://play.google.com/store/apps/details…
          นักศึกษา บุคลากร ที่สนใจสร้างนวัตกรรมอย่างไร้ขีดจำกัด สามารถเรียนรู้และเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 20.00 น. ณ KKU Maker space ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามข้อมูลและแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าใช้งานที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ KKU Maker space โทรศัพท์ 0-4320-2541 ต่อ 42692

 

ข่าว/ภาพ: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย