COLAต้อนรับนักเรียนค่ายตุลาวิชาการ2562 เข้าศึกษาดูงานแนะแนวศึกษาต่อ
Thu 17 Oct. 2019

         เช้าวันนี้ (17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักเรียนค่ายตุลาวิชาการ 2562 จำนวน  80 คน จากหัวกะทิติวเตอร์ บริษัท อักษรปัญญา จำกัด โดยมี ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรการศึกษาทั้ง 3 หลักสูตรของวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเป็นนักบริหารมืออาชีพ เน้นทักษะในการปฎิบัติงานเชิงบรูณาการ โดยการรวมองค์ความรู้จากแนวคิค ผนวกเข้ากับประสบการณ์จริง ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งมีระบบสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ ที่ครบครันทันสมัย จากนั้น นายวัชระ  สิทธิ  และนายอำนาจ  โอกระโทก เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย ได้นำน้อง ๆ ทั้ง 80 คน  เยี่ยมชมสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่วิทยาลัยจัดเตรียมสำหรับทุกคนที่อยากเข้ามาเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ภาพ  อำนาจ  โอกระโทก

ข่าว   จิตรลัดดา  แสนตา