Your Heart We Care ให้เราดูแลหัวใจคุณ
Thu 17 Oct. 2019
>Your Heart We Care ให้เราดูแลหัวใจคุณ

ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ CPR  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่จัดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS. แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้ความรู้เบื้องต้น กรณีพบเหตุฉุกเฉินระหว่างการออกกำลังกาย

สืบเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเฉียบพลัน (sudden cardiac arrest) ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ ในหลายภูมิภาคทั่วโลก  การช่วยชีวิตผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน (Basic life support : BLS)  เป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยดังกล่าว  บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ รวมถึงการตรวจประเมินผู้ป่วย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง

ทั้งนี้ การช่วยชีวิตผู้ป่วยในเวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นั้นสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยและการช่วยชีวิตพื้นฐานนั้นก็ต้องทำต่อเนื่องจนกระทั่งทีมช่วยเหลือขั้นสูงมาถึงและช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป