ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย
Thu 10 Oct. 2019

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย ประจำปี 2562 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 และเป็นศิษย์เก่าคนแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยมีผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากในแต่ละปี