คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !”
Mon 7 Oct. 2019

     เมื่อวันที่ 5 – 6  ตุลาคม  2562  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมรักษ์สัตว์น้ำ  สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !”  ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หมู่บ้านประมง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และอุทยานหินช้างสี บุญโฮมฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน 

     รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล  เผยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ และการเพาะพันธุ์ของปลาน้ำจืด เรียนรู้วิถีชุมชน รวมถึงการปลูกฝังจิตสาธารณะในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆของนักศึกษาในคณะ  อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาใช้ความรู้จากในห้องเรียนมาประยุต์ใช้กับพื้นที่จริง ฝึกประสบการณ์ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต