คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น
Mon 7 Oct. 2019

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ บุคลากรสายผู้สอน  ได้แก่  รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ บุคลากรสายผู้สอนสังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา บุคลากรสายสนับสนุน  ได้แก่  นางสาวนิตยา  แก้วก่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าภารกิจด้านสารบรรณ สังกัดงานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ โดยบุคลากรทั้งสองท่านได้รับการเสนอชื่อจากบุคลากรของคณะด้วยกันในเบื้องต้น และถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับมาตรฐานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างยอดเยี่ยมตลอดมา