อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
Mon 7 Oct. 2019

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ   ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ  กองเพชร    สังกัดกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะทุกสายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากจะเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของคณะอีกด้วย