บุคลากรกองสื่อสารฯหนุนนโยบายองค์กรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพคนทำงาน
Mon 7 Oct. 2019
        วันที่ 3 ตุลาคม 2562  ได้มีพิธีปิดโครงการ “KKU Healthy Life” เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นโครงการเพื่อเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น      จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพร้อมด้วย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้    รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ผศ.ดร.ปิยะวัชร  ฝอยทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในงาน   กิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญชวนบุคลากร มข.ได้ออกกำลังกายโดยการเดินวิ่งเก็บระยะทางโดยวางเป้าหมายความสำเร็จไว้ที่ 100 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งทางโครงการได้มีการแจกรางวัลความสำเร็จเป็นเสื้อFinisherแก่ผู้ที่ผ่านเป้าหมาย 2 ครั้งในแต่ละเดือน  สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งวิทยาเขตหนองคาย รวมจำนวน1,120 คนสามารถผ่านเป้าหมายได้จำนวนรวมทั้งสิ้น618คน จากนั้นจึงมีการเก็บผลระยะทางสูงสุดที่แบ่งตามเพศและรุ่นอายุเพื่อเข้ารับโล่รางวัล
      ในส่วนของบุคลากรกองสื่อสารองค์กรได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง และลงเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองให้พร้อมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ๆมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่สามารถพิชิตเป้าหมาย 100 กม. ประกอบด้วย
นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น
นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย
นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์
นาง วัชรา น้อยชมภู
นางสาว จิราพร ประทุมชัย
นาย อรรถพล ฮามพงษ์
        นอกจากนั้น นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ อายุ 57 ปียังสมารถครองโล่รางวัลชนะเลิศสะสมระยะทางสูงสุดในกลุ่มรุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไปด้วยระยะทาง 731.12 กิโลเมตรในครั้งนี้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานได้อีกด้วย
 
ข่าว : งานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร