มข.ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาภาคเอกชน
Sun 6 Oct. 2019

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่ศึกษาธิการ ภาค 12 จัดกิจกรรมการอบรมในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)      

          เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาซียน ได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายมณฑล ภาคสุรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นายชลํา อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอดีตเลขาธิการ สช. ดร.ปรียาดา  สุขสราญ  ผู้แทนศึกษาธิการภาค ๑๒  รวมทั้ง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอก ผู้อํานวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน รวมถึงชมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ตามกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จำนวน 12 คน ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดจากห้อง Smart classroom ชั้น 4 อาคารสถาบันฯ ไปยังห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และเครือข่ายในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ ดำเนินการสอนโดย คุณครูรุจิศสินี เวียงนนท์ คุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

          ต่อมาเวลา 09.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมายังห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามอธิการบดีกล่าวต้อนรับ

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ การทำ “Kyozai Kenkyu (เคียวไซ เคงคิว)” ใน “การศึกษาชั้นเรียน” และ “วิธีการแบบเปิด” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และ การเขียนแผนการสอนตามแนวทาง “Kyozai Kenkyu (เคียวไซ เคงคิว)” ระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลาย  และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 มีกิจกรรมการเขียนแผนการสอนตามแนวทาง “Kyozai Kenkyu (เคียวไซ เคงคิว)” ระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลาย และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ตามกระบวนการ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมาจากโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น จำนวน 19 คน ดำเนินการสอนโดย คุณครูไกรวุฒิ เทศประสิทธิ์ คุณครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตำบลศิลา อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

          กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณครูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า 300 คน

          สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนครั้งต่อไป เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ข่าว  พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ภาพ  ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา