มอบรางวัลและปิดโครงการโครงการ “KKU Healthy Life”
Fri 4 Oct. 2019

        วันที่ 3 ตุลาคม 2562  ได้มีพิธีปิดโครงการ “KKU Healthy Life” เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นโครงการเพื่อเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น      จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพร้อมด้วย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้    รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ผศ.ดร.ปิยะวัชร  ฝอยทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในงาน
        รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เรื่องของการมีสุขภาพดีอาจมองต้องย้อนไปที่วิถีชีวิตคนเรา หากเราใช้ชีวิตแบบเกษตรกรทำไร่ทำสวนเราคงมีโอกาสดีกว่าในการดูแลสุขภาพแทนที่ต้องตื่นเช้าออกมาวิ่งเพื่อรักษาสุขภาพแบบคนในเมืองแต่เป็นการออกไปทำไร่ทำสวน เมื่อวิถีชีวิตกลายมาเป็นคนออฟฟิสการเคลื่อนไหวน้อยลงใช้พลังงานน้อยลง การกินก็ต้องระมัดระวังหากกินมากกว่าความจำเป็นของร่างกายก็จะกลายเป็นคนอ้วน จึงจำเป็นต้องออกกำลังกายทั้งที่มันเหนื่อยทรทานตนเองแต่ทั้งนี้เพื่อป้องกันสภาวะโรคที่เรียกว่า  โรค NCDs หรือ non-communicable diseasesโรคมาจากพฤติกรรมตนเอง ซึ่งถ้าไม่ดูแลตัวเองก็จะต้องทนทรทานกับโรคร้ายจนถึงขั้นนอนติดเตียงได้หลายๆปี ยังรวมถึงความเครียดที่มีผลต่อร่างกายเราได้ ดังนั้นการปรับตัวของคนทำงานในเมืองอย่างเราๆจึงเป็นเรื่องสำคัญ
        “เราปรารถนาให้บุคลากรเรามีสุขภาพแข็งแรง มีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่ยืนยาวห่างไกลโรคไม่เป็นภาระคนอื่น สามารถทำงานได้ตลอดอายุขัยโดยไม่เจ็บป่วย”   รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าว   
       ในพิธีปิดรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ได้มอบโล่รางวัลนักวิ่งที่วิ่งสะสมระยะทางสูงสุดอันดับที่ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุแบ่งชายหญิง รวม 8 รุ่นอายุ พร้อมการมอบเสื้อให้กับผู้ที่วิ่งครบระยะ 100 กม.ในระยะที่ 2
        ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า โครงการนี้ริเริ่มโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  อดีตรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข.ที่ริเริ่มโครงการไว้ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถดึงความสนใจบุคลากรได้มากกว่าที่คาดไว้ซึ่งรู้สึกดีใจที่บุคลากรของเราให้ความสำคัญกับสุขภาพตนเอง เกิดแรงกระตุ้นในเรื่องสุขภาพที่ดีภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ซึ่งเราจะได้นำผลจากการดำเนินงานไปพัฒนารูปแบบและจัดทำโครงการต่อไป
        ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ ยังกล่าวต่ออีกว่า “ผมเชื่อว่าบุคลากรที่มีสุขภาพดีจะมีความพร้อมในการทำงาน และเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ การทำกิจกรรมเช่นนี้ยังก่อให้เกิดการรวมตัวและสร้างพลังให้คนทำงานในหน่วยงานได้ร่วมกันผลักดันเป้าหมายขององค์กรอันเป็นแนวทางหนึ่งของการดำเนินงานด้านบริหารบุคคลเราจึงมีการจัดทำรางวัลหน่วยงานที่มีผลความสำเร็จสูงสุดในโครงการครั้งนี้ด้วย”
        ผู้เข้าร่วมโครงการได้ออกกำลังกายโดยการเดินวิ่งเก็บระยะทางโดยวางเป้าหมายความสำเร็จไว้ที่ 100 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งทางโครงการได้มีการแจกรางวัลความสำเร็จเป็นเสื้อFinisherแก่ผู้ที่ผ่านเป้าหมาย 2 ครั้งในแต่ละเดือน  สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งวิทยาเขตหนองคาย รวมจำนวน1,120 คนสามารถผ่านเป้าหมายได้จำนวนรวมทั้งสิ้น618คน จากนั้นจึงมีการเก็บผลระยะทางสูงสุดที่แบ่งตามเพศและรุ่นอายุเพื่อเข้ารับโล่รางวัล ซึ่งผลจากการวิ่งครั้งนี้ผู้ที่ทำสถิติสะสมระยะทางสูงสุดคือ คุณ ณรงค์ ไร่รัตน์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ในรุ่นอายุ 31-44 ปีชาย ด้วยระยะทาง 1316.3 กม.
       คุณ ณรงค์ ไร่รัตน์  กล่าวว่า ขอขอบคุณที่มหาวิทยาลัยทำโครงการดีๆให้บุคลากรได้มาออกกำลังกาย และรู้สึกยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจนประสบความสำเร็จตามที่ตนเองตั้งใจ การเข้าร่วมโครงการทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการออกกำลังกายนอกเหนือจากที่เราออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงย่อมมีผลที่ดีต่อการทำงานและการมีความคิดดีๆในการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าสภาพร่างกายที่เจ็บป่วย
       ผศ.ลิขิต อมาตยคง อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ประจำผู้ฝึกสอนด้านการกีฬา ซึ่งเข้ารับรางวัลอันดับ 2 ในรุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป กล่าวว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิต ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ทำโครงการเช่นนี้โดยคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของเพื่อบุคคลากร ทุกวันนี้คนให้ความสนใจการออกกำลังกายมากขึ้นการทำโครงการแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนที่สนใจได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม เพราะการวิ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายพื้นฐานที่ง่ายๆทุกคนสามารถทำได้ ประกอบกับสถานที่ใน มข.เราก็เอื้อต่อการวิ่งออกกำลังกาย อยากให้ดำเนินกิจกรรมต่อไปแล้วอาจพัฒนารูปแบบอื่นๆเพิ่มขึ้น
      คุณ สีรุ้ง พลธานี นักวิ่งจากสำนักหอสมุด ชนะเลิศอันดับ 1  รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป ด้วยระยะทาง 966.2 กม. กล่าวว่า เป็นโครการที่ดี โดยก่อนนั้นหน่วยงานของตนเองได้มีการจัดมาก่อนแล้วจึงเห็นประโยชน์ที่ได้รับทั้งต่อตนเองและต่อสุขภาวะการทำงานจึงสมัครเข้าร่วมกับโครงการของมหาวิทยาลัยครั้งนี้ โดยครั้งแรกตั้งใจเพียงพิชิต 100 กม.แต่พอผ่านเป้าหมายแรกแล้วรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่เห็นเพื่อนๆออกมาร่วมกิจกรรม แล้วมันเกิดวินัยในตัวเองหลังจากวิ่งมาระยะนึงก็เลยพยายามต่อไป เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราที่ได้ออกกำลังกายและได้ร่วมสนุกกับเพื่อนๆบุคลากร  รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้หน่วยงานที่มีผลรางวัลติดอันดับและอยากให้ทำโครงการต่อไป
     ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลหน่วยงานที่มีสถิติผลการสะสมระยะสูงสุดของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการโดยมอบให้กับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ - อรรถพล ฮามพงษ์ /  อุดมชัย สุพรรณวงศ์