มข.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2562
Thu 3 Oct. 2019

          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และกองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะต่าง ๆ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรเข้าร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต รำลึกในคุณความดี และแสดงความขอบคุณ  เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ

          รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กล่าวแสดงความชื่นชม ขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ว่า  “พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  ในวันนี้ แสดงถึงการขอบพระคุณที่ได้ปฏิบัติราชการสร้างประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนครบวาระ และแสดงมุทิตาจิตสำนึกในบุญคุณของทุกท่าน   การรับราการมาจนถึงเกษียณอายุราชการย่อมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานจนเชี่ยวชาญ  ได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนร่วมงานต่างรู้สึกเสียดายในความรู้ความสามารถ และรู้สึกขอบคุณในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาร่วมพัฒนาภารกิจทุกด้าน  ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  นับว่าเป็นผู้อุทิศตนรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง  เพราะผู้มีอาชีพรับราชการนั้น จะหวังความมั่งคั่งร่ำรวยเห็นจะไม่ได้  แต่ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ร่ำรวยด้วยจิตใจที่จะทำคุณประโยชน์เต็มตามกำลังความสามารถและความเชี่ยวชาญของตนนับว่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญ   ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณในความเสียสละ มานะอดทน  แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ทุกท่านยังคงเป็นชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในดวงใจตลอดไป  ขอให้เป็นที่พึ่ง และกลับมาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นหลัง  เพื่อให้ผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป”

          จากนั้น ผศ.ดร.อนันต์  หิรัญสาลี  ประธานชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวแสดงความรู้สึก  และกล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ  และให้แนวคิดในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ และเชิญชวนให้เข้าร่วมในชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลาย และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมีคุณภาพ และกล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีพลังทั้งกายและใจตราบนานเท่านาน

          ศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น  ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยว่า  “37 ปี ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการเป็นลูกของแม่ที่เป็นชาวนา และพ่อเป็นครูประชาบาลและเป็นแพทย์ทหาร ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้เรียนและทำงานเป็นแพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น    สิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เขียนเป็นบันทึก 3 เล่ม เล่มแรกคือ การเรียนรู้ จากการเป็นศิษย์เก่า และได้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เล่มสองคือ การทำงาน  ทำให้มีโอกาสใช้ความรู้ ทั้งการสอน การวิจัย และการทำงาน   เล่มที่สามคือ การนำสิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งการสอน และการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม   ส่วนหนึ่งในฐานะอาจารย์แพทย์สิ่งที่ยึดถือเสมอตลอดมาว่า  การที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ความสำเร็จที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่ความรู้จากการเรียน แต่เป็นจากการที่เราเรียนรู้ในการทำงานในหน้าที่และประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ตามสมเด็จพระราชบิดา การได้เข้ามาทำงานที่นี่  เป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำดี ๆ ในฐานะตัวแทนของผู้เกษียณ 246ท่าน ขอกล่าวว่า เราเป็นหนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในบริบทที่แตกต่างกัน  เราจะมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไป”

          จากนั้น  ได้เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีขบวนรำบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี  และพราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุตามประเพณีอีสานเพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้เกษียณอายุ   หลังจากที่ที่ปรึกษาอธิการบดีผูกข้อมือผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึก  องค์กร  และหน่วยงานทั่วไปมอบของที่ระลึกและร่วมผูกข้อมือผู้เกษียณอายุราชการ  เพื่อแสดงมุทิตาจิต  อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแบบอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันทรงคุณค่าของปูชนียบุคคลที่ควรแก่การรำลึก

          ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี  อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กล่าวว่า  “ในวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงวันเกษียณอายุราชการ  มีความรู้สึกที่มีต่อมข.นั้น  อันดับแรกด้วยเป็นศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มข. รุ่น 8 และเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 15 จึง รู้สึกผูกพัน และภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ที่สุด เป็นสถาบันที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต   เป็นสถานที่ที่ให้วิชาชีพ เป็นที่ทำงาน เป็นอาจารย์  และเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในส่วนขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ผู้ร่วมงานทุกงาน  ทุกคนต่างมีความตั้งใจทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอให้รู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน   ในวาระเกษียณ จึงขอฝากให้บุคลากรมข. ให้ตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า  และยังยินดีให้การสนับสนุนทุกอย่างค่ะ ขอบคุณค่ะ”

          นางสาวสุกาญจนา  ทิพยเนตร  บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักหอสมุด  กล่าวว่า  “มีความรู้สึกขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่ทำงานที่ภาคภูมิใจมาก 37 ปีที่ทำงานมาฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไม่คิดว่าจะอยู่ทำงานจนถึงอายุ 60 ปี เนื่องจากสุขภาพไม่ดี แต่ยินดีและมีความสุขมากที่เพื่อน ๆ น้อง ๆ ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนมาตลอด ทำให้รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง  สัญญาว่าจะไม่ทิ้งน้อง ๆ  ความผูกพันจะยังคงมีต่อกันจนกว่าจะไม่มีแรงค่ะ”

         ในปีนี้มีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการรวม 264  ราย  โดยเป็นสายวิชาการ จำนวน  94  ราย สายสนับสนุน จำนวน   170  ราย  ซึ่งงานในครั้งนี้มีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจน ญาติมิตรของผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก ในบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นเกียรติยศ

ดาวน์โหลดภาพงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562  ได้ที่   :   https://drive.google.com/drive/folders/1Lm7MyPjQuCz533z67MCYLlorVZcNhQZ9

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู