คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมสื่อสารองค์กรผ่านรายการ มข.มอร์นิ่ง ทาง FM103 MHz
Wed 2 Oct. 2019

       เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร. นพมาศ เข็มทองหลาง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร. กรรณิการ์ กัวหา เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทนพ. วิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ที่ปรึกษาสมาคม ฯ  ได้เข้าพบ นายธัญญา ภักดี  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เพื่อหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. โดยมีนางสาวพรทิพย์ คำดี รักษาการ หัวหน้างานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร  และ  นางเบญจมาภรณ์ มามุข ผู้รับผิดชอบการจัดผังรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านรูปแบบ เนื้อหาของรายการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง   มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และยังต้องสอดคล้องกับระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 1 ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กีฬา สุขภาพอนามัยและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอื่น ๆ                                                           

        สำหรับรายการที่ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการผลิตคือ รายการ มข.มอร์นิ่ง ออกอากาศทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 06.05 - 06.30 น. โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  นอกจากนั้นยังมีอีกรายการสำหรับเยาวชนเพิ่มอีก 1 รายการ คือ  คู่ใจวัยเรียน  ดำเนินรายการโดย ทนพ. วิฑูรย์  ไตรรัตน์วงศ์  เป็นรายการเกี่ยวกับ การให้ความรู้ด้านการศึกษา ออกอากาศวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 18.10 -19.00 น. ท่านสามารถติดตาม รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( F.M.103 MHz ) และเว็บไซต์ที่ http://radio.kku.ac.th ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข