มข.ผลักดันโรงเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศ Best Award U-school mentoring ปี62
Wed 2 Oct. 2019

         มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำทีมร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-school mentoring) ในหัวข้อ "สร้างครู สร้างสื่อ สร้างชุมชน เพื่อสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21” พร้อมโรงเรียนในเครือข่าย SAO LAO Model คว้ารางวัล Best Award ปี 62

         เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2562 (U-School Mentoring) ได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารของกระทรวง อว. ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค จำนวน 9 เครือข่าย จำนวน 850 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินงานภายใต้หัวข้อ สร้างสื่อ (สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต) มี ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช และดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการดำเนินกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและแนะนำภาพรวมการดำเนินงานสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 9 ภูมิภาค และผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวถึงแนวคิดหลักของงานและแนวโน้มสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล รูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการสร้างสื่อ จากเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อเสนอแนะด้านการสร้างสื่อโดยได้เน้นกระบวนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนผู้เรียนมีความสุข จากการนำเสนอผลงาน โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Award ประจำปี 2562 จากการนำเสนอ SAO LAO Model ที่แสดงผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learning และ KKU Smart Camp for Smart Kids and Teachers นำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยิ่ง

 

ข่าว : กมลพร อรรคฮาต
ภาพ : รวิภาส/นรศิษฎ์
ข้อมูลจาก : จิราพร/นฤมล