สำเร็จ KKU Smart Learning ดันโรงเรียนในเครือข่าย รับรางวัลระดับชาติ
Tue 1 Oct. 2019

        โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยนวัตกรรม หรือ KKU Smart Learning นวัตกรรมการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ระดับมัธยมศึกษา (สพม.25)และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2562 (U-School Mentoring) “สร้างครู สร้างสื่อ สร้างชุมชน เพื่อสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21”  โดยได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และมีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานย่อยเข้าร่วมกว่า 30 สถาบัน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
        การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถขยายผลนวัตกรรมการศึกษาไปประยุกต์ต่อ เพื่อให้เกิดคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในถิ่นห่างไกลให้เข้าถึงนวัตกรรมการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันอุดมศึกษา ครู นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
        ผศ.ดร.อนุชาโสมาบุตร ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เผยว่า   โครงการ KKU Smart Learning   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักบทบาทและหน้าที่ของครูกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและอนาคตของชาติ  ตลอดจนสร้างความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษใหม่ วิธีการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  ให้แก่ครูที่เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาเพื่อนำไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาวิชา ให้แก่ครูที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จนสามารถผลักดันโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนหนองเส้าเล้าวิทยาคาร นำเสนอ SAO LAO Model ที่แสดงผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ และการพัฒนาการเรียนรู้จากนวัตกรรม KKU Smart Learning สำเร็จ ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ เป็นต้นแบบโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ร่วมพัฒนาระบบการเรียนกาสอนของไทยไปพร้อม ๆกัน
        ภายในงานได้เปิดเวทีให้ตัวแทนเครือข่ายอุดมศึกษาจาก 9 ภูมิภาค ยังได้นำเสนอผลงานในด้านสื่อนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. สื่อดิจิทัล 2. สื่อแบบวิธีการ และ 3. สื่อวัสดุ  โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะประธานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กล่าวแนะนาภาพรวมการดำเนินงานสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 9 ภูมิภาค และ ผศ.ดร.อนุชาโสมาบุตร ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวถึงแนวโน้มสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
        ทั้งนี้โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ได้นำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของการดำเนินงานและได้รับเกียรติจากโรงเรียนตัวแทนของโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นพลเมืองดิจิทัล (KKU Smart Camp for Smart Kids and Teachers) คือ โรงเรียนหนองเส้าเล้าวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดย นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเส้าเล้าวิทยาคารและคุณครูโรงเรียนทั้งสามสาระวิชา นำเสนอ SAO LAO Model ที่แสดงผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ และการพัฒนาการเรียนรู้จากนวัตกรรม KKU Smart Learning ผลปรากฏว่า โรงเรียนหนองเส้าเล้าวิทยาคาร ได้รับรางวัล Best Award ประจำปี 2562  นำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยิ่ง ที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาขยายผลจากโรงเรียนเป็นต้นแบบอีกหลายโรงเรียนเครือข่าย เกิดการต่อยอดิ พัฒนาระบบการศึกษาไทยในอนาคต
         นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “อุดมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21” (Transformative Learning to Enhancing process for Global Citizen) และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา บรรยาย เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าทันโลก 4.0” ประเด็นการปฏิรูประบบการศึกษายุคใหม่ ตามกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จากนั้นคณะผู้บริหารและคณะผู้ทรงฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอีกด้วย

 

ข่าว : จิราพร  ประทุมชัย

ขอบคุณข้อมูลจาก KKU Smart Learning