วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์
Mon 30 Sep. 2019

      เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VM 3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับสถานประกอบการและนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่าเพื่อเป็นเวทีสำหรับสถานประกอบการได้นำเสนอข้อมูลของสถานประกอบการให้กับนักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครรับคัดเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการที่ตนสนใจในรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 27 มีนาคม 2563 ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562  และสถานประกอบการที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ จำนวนมากกว่า 68 หน่วยงาน และได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์นักศึกษาจำนวน 18 หน่วยงาน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีศิษย์เก่าของคณะที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษารุ่นน้องเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเหล่านั้นด้วย