คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
Mon 30 Sep. 2019

     เมื่อวันที่ 26 และ 27  กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ี่ผ่านมาจำนวนทั้งหมด 4 หลักสูตร ที่คณะเปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน โดยในวันที่ 26 กันยายน 2562 มีการตรวจประเมิน จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ ซึ่งคณะกรรมการตวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ รศ.ดร.สิทธิชัย  เอี่ยมสะอาด และ อ.ดร.รักษวรรณ  ดีโนนโพธิ์ ร่วมเป็นกรรมการ และ (2)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.วรางคณา      สังสิทธิสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุทัศน์ สุทธิประภา และ รศ.ดร.สุมนา ราษฎร์ภักดี ร่วมเป็นกรรมการ และในวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรอีก จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) และ(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานกรรมการ ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ร่วมเป็นกรรมการ
     โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป และผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการของทั้ง 4 หลักสูตรผ่านในระดับดีทุกหลักสูตร