สปสช. ดูงานด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด
Fri 27 Sep. 2019

สปสช. ดูงานด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด

(วันที่ 27 กันยายน 2562) รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กล่าวให้การต้อนรับ นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ในโอกาสนำคณะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด

โดยทาง ทีมศัลยแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมงานการพยาบาลห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด นำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมภพ พระธานี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อภาพรวมสถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย การติดตามประเมินผลการรักษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านการรักษาโรคหัวใจ

ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง โรคหัวใจและหลอดเลือด ขนาด 200 เตียง ให้บริการผู้ป่วยปีละประมาณ 142,000 ราย การให้บริการตรวจรักษาได้มาตรฐานสากล JCI  และเป็นศูนย์กลางทั้งทางการแพทย์มีการให้บริการวิชาการและวิจัย ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับตติยภูมิชั้นสูง และขยายภารกิจไปในระดับภูมิภาคอาเซียน