ทันตแพทย์ให้บริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดล 2562
Thu 26 Sep. 2019
 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” มีผู้สนใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมจากชาวบ้านในอำเภอ นักเรียน ครูอาจารย์ รวม 470 คน
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2538 และได้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริในการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล โดยให้บริการรักษาทางทันตกรรมในรูปแบบหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพที่ดี การดูแลสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยในครั้งนี้ ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

โดยในช่วงเช้าก่อนให้บริการทางทันตกรรม จัดให้มีพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  นายแพทย์วรกาล ธิปกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสงคราม  นายอำพัน พรมโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากอูนผดุงวิทย์  รศ.ดร.ทพญ.อาริยา รัตนะทองคำ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และนางสาวชุลีพร สุปัญญา หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลทันตกรรม  หลังจากนั้นมีการกล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทานเป็นผู้แทน กล่าวว่า “โครงการบริการรักษาทางทันตกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยพระสติปัญญา พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ การศึกษาพยาบาลและปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช โดยทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อพัฒนาและวางรากฐานการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยเสมอว่าการสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ทรงเป็นพระอาจารย์ในการอบรมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขวิทยา เวชกรรมป้องกันและสุขาภิบาล รวมทั้งทรงส่งเสริมงานสาธารณสุขของประเทศอีกนานัปการ ด้วยพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐาน และพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้” 
 
หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปวงชนชาวไทย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะเจริญรอยตามพระราชดำรัสในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ด้วยการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมานะ พยายามและความซื่อสัตย์สุจริต สืบไป
 
 
 
ข่าว/ภาพ โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น