บรรยายพิเศษDigital Organizationกระตุ้นบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลง
Wed 25 Sep. 2019

        วันที่  24  กันยายน  2562  เวลา 09.00 ณ ห้องออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Organization โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร(KKU Digital Transformation Academy & Contest) ซึ่งจัดโดย ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งผลงานสร้างสรรค์  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสู่เวทีนำเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 118 คน
 
        ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวKKU News ถึงความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีต่อการดำเนินงานครั้งนี้ว่า “ในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆนั้นคนทำงานถือว่าสำคัญที่สุด เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรด้วยการสนับสนุนในทุกด้านจนกระทั่งเขามีความกล้าที่จะออกมาเพื่อบอกว่าพร้อมจะเปลี่ยนแปลง ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นแนวคิดของตนเองที่ยังทำไม่ได้ให้มีความสำเร็จ ขั้นตอนสำคัญเริ่มตั้งแต่การจุดประกายทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นประจำยังสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อได้อีก โดยการร่วมคิดร่วมทำจากคนอื่นที่มีมุมมองและมีความรู้หรือเคยทำมาแล้วมาช่วยแลกเปลี่ยน มองหาโอกาส และปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้ความคิดของเขามีความเป็นจริงได้ เราอยากบอกว่าความคิดความฝันในการพัฒนาเราพร้อมจะเกื้อหนุนทั้งในด้านนโยบายจากผู้บริหารและการขับเคลื่อนเดินหน้า”
 
         เมื่อถามถึงภาพที่มหาวิทยาลัยอยากเห็นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าวว่า “ อยากให้ภาพของการบริการของพวกเรามีความเป็นเลิศในมุมมองของผู้รับบริการ ใช้บริการได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง สิ่งที่ได้รับกลับไปเกินความคาดหวัง การพัฒนาบริการที่ดีเลิศไม่ได้หมายถึงต้องเป็นการใช้เครื่องมือดิจิทัลเสมอไปแค่เราเริ่มที่จะพัฒนาก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญแล้ว แต่การนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้มันจะเติมเต็มทำให้งานบริการเราง่ายขึ้นในยุคปัจจุบัน เราจึงมาส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องมือเหล่านี้ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการให้บริการที่ดี”
 
        สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวยังมีการเสวนาบนเวทีเพื่อให้ข้อมูลการพัฒนาโครงการโดยวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มข. ผศ.ดร. อนุชา  โสมาบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ในฐานประธานคณะกรรมการพี่เลี้ยงโครงการ และ นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
 
         นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการดำเนินโครงการเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานระดับบุคคล และระดับหน่วยงานสนับสนุนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยวิธีดิจิทัล นอกจากนั้นยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานระหว่างกันของบุคลากรสายสนับสนุนทุกส่วนงานและทากสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายนักพัฒนา KKU Digital Workflow อีกทางหนึ่งด้วย
 
         สำหรับโครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร(KKU Digital Transformation Academy & Contest) ได้เปิดให้บุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งผลงานสร้างสรรค์ของตนเองในการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานส่วนบุคคลและภารกิจของหน่วยงานตามแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลใน 3 ประเภทคือ Disruption  Innovation และ Iteration ได้ตั้งแต่บัดนี้ผู้ส่งผลงานต้องสมัครผ่านทางออนไลน์ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผลงานสร้างสรรค์ในโครงการจะเข้าสู่รอบคัดเลือกวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 8 มกราคม 2563 ตามลำดับ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2m95BJa

 

ข่าว/ภาพ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์