คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562
Wed 25 Sep. 2019

     เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 7 คณะ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่นและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมวางพวงมาลาในครั้งนี้จำนวนมาก สำหรับ “วันมหิดล” ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระองค์ได้ทรงพระกรณียกิจที่ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ และทรงได้รับการถวายสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”