ห้องสมุด มข.สานต่อขยายห้องสมุดสีเขียวสู่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต
Tue 24 Sep. 2019

หลังจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศและกำหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสำนักหอสมุด ส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรในองค์กรรวมถึงผู้ใช้บริการ ให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้มแข็งของคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว ได้พยายามจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกรอบอาคารห้องสมุดให้เอื้อต่อการลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าและร่วมมืออนุรักษ์พลังงานภายในห้องสมุดนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดได้ขยายกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวไปสู่โครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning)   ซึ่งสำนักหอสมุด ร่วมกับห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 แห่ง  โดยเริ่มต้นที่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เป็นแห่งแรก  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สำนักหอสมุด นำทีมมาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดการภูมิทัศน์ ณ บริเวณห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  โดยได้ความร่วมมือจากคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่ห้องสมุด ดูสวยงาม สะอาด ส่งเสริมด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และยกระดับให้ห้องสมุดเยาวชนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

ภาพ : อุบล ใจตาง

ข่าว : อัคริมา สุ่มมาตย์