มข.ต้อนรับ มมส.ดูงานอาคารต้นแบบประหยัดพลังงาน KKU Net Zero Energy
Fri 20 Sep. 2019

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนา พลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้มี คณาจารย์ พร้อม คณะนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม กว่า 50  คน ณ อาคารกองสื่อสารองค์กร (KKU Net Zero Energy) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา
           ในการนี้ ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนา พลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยาย ในหัวข้อ “การออกแบบอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Energy Building” โดยได้กล่าวถึงKKU Net Zero Energy มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าเป็นอาคารประหยัดพลังงานหลังแรกๆของประเทศไทย แม้ว่านโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 2555 สนับสนุนให้มีการสร้างอาคารลักษณะนี้เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันยังถือว่ามีน้อยมากๆ
           “หลักการ คือ ต้องลดการใช้พลังงานในอาคารให้มากที่สุด ต้องมีแผงกันแดด มีการกันแดด มีฉนวนกันความร้อนเข้าสู่อาคารที่ดี  มีเครื่องปรับอากาศ มีแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ปัจจุบันสภาวอากาศของโลกแปรปรวนมาก พลังงานมีน้อยลง อาคารดังกล่าวยังสามารถเป็นทางเลือก เนื่องจากใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”
           อ.ธเนศ ฉัตรจุฑามณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยว่า สาเหตุที่เลือกมาศึกษาดูงานที่นี่เนื่องจาก นิสิตปีที่ 3 มีรายวิชาการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน และ รายวิชาการออกแบบอาคาร ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น การมาดูสถานที่จริง จะทำให้นิสิตมีความเข้าใจในรายวิชามากยิ่งขึ้น
           “อาจารย์ผู้สอนส่วนหนึ่งเป็นศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ทราบข่าว KKU Net Zero Energyมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาโดยตลอด  จึงจัดโครงการทัศนศึกษาขึ้นมา การมาดูงานครั้งนี้  นิสิตจะได้ทราบข้อมูลการออกแบบ แนวคิด ที่มา ความสำคัญ  จากผู้เชี่ยวชาญ อย่าง ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ หลังจากนั้นจะมาดูสถานที่จริง ได้เรียนรู้ ข้อมูลในเชิงเทคนิคของวัสดุ  เช่น หลอดไฟ วัตต์ ได้เห็นการติดตั้งจริง  อยู่อย่างไร ใช้งานอย่างไร  การวางในตำแหน่งที่เหมาะสม  ที่จะทำให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด รวมไปถึงเข้าใจคำศัพท์เฉพาะที่ได้เรียนในรายวิชามากยิ่งขึ้น เชื่อว่าการมาทัศนศึกษาครั้งนี้จะทำให้นิสิตคำนึงถึงในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานต่อไป”
           ทั้งนี้ อาคาร Net Zero Energy Building  หรือ อาคารกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงานกว่า 18 ล้านบาท  ถือเป็น Net Zero Energy Building  แห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โดยเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนอุปกรณ์ในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบตัวอาคารให้ใช้พลังงานน้อย และติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตพลังงานใช้ในอาคาร เช่น การผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ที่เชื่อมต่อจากด้านหลังของ อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเดิม) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นบนเป็นสำนักงานของกองสื่อสารองค์กร และชั้นล่างมี 2 ส่วน คือ ห้องรับรอง และโรงอาหารแบบเปิดที่ไม่มีกำแพงกั้น เนื่องจากกองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานมีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ จึงมีบทบาทในการเผยแพร่ผลงานวิจัยนี้ออกสู่สาธารณะเพื่อเป็นการบริการความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทย