KKBS ติวเข้มเสริมแกร่งธุรกิจผู้ประกอบการอีสาน
Thu 19 Sep. 2019
       คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการเข้าเรื่อง การทำการตลาด และการโฆษณา ให้กับผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อโครงการ "จับมือพาทำ : เรียงร้อยคำ ทำ Storytelling และ Visualization for Presentation แบบเซียน" หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ปรุงเนื้อหาเพื่อการนำเสนอ สำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน ผู้ที่มีกิจการส่วนตัว หรือผู้ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐให้สามารถสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด มีความน่าสนใจทันสมัย ชวนให้ติดตาม และนำไปสู่การกระตุ้นพฤติกรรมที่จะ ส่งผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ โดยมีวิทยากรผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความสามารถในวงการโฆษณาระดับประเทศและระดับโลก  มาร่วมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม ด้วยการทำ Workshop แบบเข้มข้น
      ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ คุณชุติมณฑน์ จันเหมือน คุณสรรพาทิตย์ ทวีเจริญ คุณจิตติพร จิตต์ภักดิ์ จากบริษัท Dream Riders เอเจนซี่ผลิตภาพยนตร์โฆษณา พร้อมด้วยคณาจารย์จากวิชาเอกการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1504 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
สามาถดาวน์โหลดภาพการอบรมได้ที่ https://qrgo.page.link/JrY7M
วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ