หอสมุด มข.ยกคลีนิคสารสนเทศเพื่อการวิจัย ร่วมออกค่ายวิชาการ ศ. รศ. ผศ.
Thu 19 Sep. 2019
    การอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการ/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข. ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ย. 62 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท เชียงคาน จ.เลย สำนักหอสมุดได้บรรยายบทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ และวิจัย แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม โดยมีนางวลัยลักษณ์ แสงวรรณกูล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ส่วนงานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและวิจัย นางสาวกุลณสร อ้วนไตร บรรณารักษ์ และนางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ให้คำแนะนำบริการของสำนักหอสมุด เพื่อสนับสนุนการผลิตตำราวิชาการ ตลอดจนแนะนำบริการค้นหาสารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
    นางวลัยลักษณ์ แสงวรรณกูล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กล่าวถึง บทบาทของห้องสมุดได้แก่ การแนะนำการทำผลงานทางวิชาการ การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง เป็นการแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ เช่น รายงาน ตำราวิชาการ บทความ วิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น นับตั้งแต่การค้นคว้าเอกสาร ตำรา การลงรายการเชิงอรรถ การเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม วิธีการจัดทำรูปเล่มให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด ตลอดจนให้คำแนะนำศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือการทำรายงานหรือทำวิทยา นิพนธ์ที่มีอยู่ในห้องสมุดประกอบอีกด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือผู้ใช้ให้รู้จักวิธีรวบรวมบรรณานุกรม เพื่อประกอบการทำผลงานทางวิชาการตามเนื้อหาหรือหัวข้อที่ผู้ใช้สนใจ และอธิบายถึงวิธีการลงรายการบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง ตลอดจนชี้แหล่งวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการด้วย
    นอกจากนี้สำนักหอสมุดยังมีบริการพบปะนักวิจัย (Site Visit) เป็นการออกไปพบนักวิจัยตามศูนย์วิจัยต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำวิจัยและ จัดเตรียมบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือวิจัย และให้คำปรึกษาที่ช่วยสนับสนุนการทำวิจัยให้กับนักวิจัย ตลอดจนคลินิกสารสนเทศเพื่อการเรียน การสอนและการวิจัย (Clinical Research Consultant) เป็นบริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการแสวงหาและการเข้าถึง และการใช้สารสนเทศ  โดยบรรณารักษ์และผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้และให้คำปรึกษาในเฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงการจัดอบรมแบบกลุ่มย่อย และกลุ่มเฉพาะ ในหลักสูตรต่างๆ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ร่วมกับสาขาวิชา หรือคณะต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย
    สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอสมุดกลาง ติดต่อขอใช้บริการได้ ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์  เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อด้วยตนเอง ณ โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทร.043-202-545 หรือ 42630  หรือเว็บไซต์ https://library.kku.ac.th/article.php?a_id=153
 
ข่าว: นิติยา ชุ่มอภัย/ ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ
ภาพ: ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ / กุลณสร อ้วนไตร