อาจารย์วิศวฯบรรยายเรื่องวิกฤตการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
Tue 17 Sep. 2019
      รองศาสตรจารย์ ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “วิกฤตการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย” ในงานประชุมทางวิชาการเรื่อง “ทันสถานการณ์ เพื่อการคมนาคมปลอดภัย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะ ถอดบทเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแนวทางและมาตรการที่จะใช้แก้ไขและบรรเทาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ นำไปปรับใช้กับงานด้านความปลอดภัยทางถนนในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
     ในการประชุมนี้ได้จัดขึ้นจากความร่วมมือของ ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมด้านความปลอดภัยทางถนน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจทางหลวง กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS) และสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น