มข.จัดกีฬาสภากาแฟสีหราช กระชับมิตร 19 ชุมชนรอบรั้ว แน่นแฟ้น อบอุ่น
Mon 16 Sep. 2019

       กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “สภากาแฟสีหราช” ประจำปี 2562  โดยมี นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน  ในการนี้มี คณะผู้บริหารหน่วยงาน สมาชิกสภากาแฟสีหราช บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
       กีฬาสานสัมพันธ์ สมาชิกสภากาแฟสีหราช มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการเป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูล  ข่าวสาร และความรู้  สร้างความสัมพันธ์อันดีกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันให้เข้มแข็ง  
       นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การแข่งขันกีฬา “สภากาแฟสีหราช” ประจำปี 2562 ในวันนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา แบ่งเป็น สีฟ้า และ สีชมพู แข่งขันกีฬา บาสเก็ตบอล ทีมผสม ชาย-หญิง วอลเล่ย์บอล ทีมผสม ชาย-หญิง แชร์บอล ทีมผสม ชาย-หญิง และกีฬาฮาเฮ/เบ็ตเตล็ด “วันนี้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากในห้องประชุม มาเป็นการข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว  เชื่อว่าพี่น้องกลุ่มสภากาแฟทุกท่านจะมีความสุขในการร่วมกิจกรรมวันนี้ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณตัวแทนชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านในการทำงานร่วมกัน เชื่อว่าทุกท่านจะเต็มที่ และ ความสนุกสนานในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานที่ราบรื่น พร้อมพัฒนาสังคมชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป”
       นายสิทธิพล  พหลทัพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสีหราชเดโชไชย เลขานุการสภากาแฟสีหราช เปิดเผยว่า กีฬาสานสัมพันธ์ สมาชิกสภากาแฟสีหราช ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เป็นความร่วมมือที่ต้องการให้สมาชิกทั้ง 19 หน่วยงาน ได้มาร่วมออกกำลังกาย แสดงความรักความสามัคคี สร้างความคุ้นเคยรู้จักกัน ในการทำประโยชน์ให้ชุมชน จะพบกันอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง  โดยหมุนเวียนเจ้าภาพไปเรื่อยๆ  “การประชุมในห้องจะใช้เวลาน้อย ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างหน่วยงาน ในขณะที่การจัดกิจกรรมแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ จะใช้เวลามากกว่า มีความ สนุกสนาน  เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบ ส่งผลให้ผู้ทำงานคุ้นเคยสนิทสนม   ทำให้การทำงานราบรื่น ไร้รอยต่อ”
       ทั้งนี้ สภากาแฟสีหราชจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาแล้วกว่า8ปี มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกทำให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมมือแก้ไขปัญหา หรือ หากมีกิจกรรมวันสำคัญก็จะรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยสมาชิกสภากาแฟสีหราช ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,กรมทหารราบที่8,  โรงเรียนสีหราชเดโชชัย, ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7ขอนแก่น, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น, โรงแรมราชาวดี  รีสอร์ท  แอนด์  โฮเต็ล,ท่าอากาศยานขอนแก่น, โรงพยาบาลธัญญารักษ์, วิทยาลัยบรมราชชนนี, เทศบาลบ้านเป็ด, สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด,สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น),สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น,ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์) 

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น