ศึกษาศาสตร์แลกเปลี่ยนจัดการศึกษากับโรงเรียนต้นแบบสองภาษาแห่งแรงของไทย
Sat 14 Sep. 2019

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติกับคณะผู้บริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการบริการจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนาชาติ ให้เป็นต้นแบบของประเทศ ที่ตอบสนองการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้กับภูมิภาคอีสาน ทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูง สำหรับโรงเรียนอำนวยศิลป์จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษามากว่า 90 ปี ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีการวางระบบหลักสูตรที่ตอบสนองบริบทการศึกษาของไทย และหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ มีการบริหารและพัฒนาครูร่วมกับเครือข่าย Thinking School Network ของประเทศอังกฤษ ซึ่งผลของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดการผนึกพลังของทั้งสองสถาบันในการร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนไทย และจิตวิญญาณแห่งการสร้างโรงเรียนเพื่อศิษย์ "สร้างเด็กไทยให้มีรากเหง้าความเป็นไทย ที่มีความสามารถให้ทัดเทียมนานาชาติ"