คณะวิศว สัมมนานศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาวิชาการ
Wed 11 Sep. 2019

     ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมบราวน์เฮ้าส์ จ.อุดรธานี โดยมี รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน

      รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการฝึกการทำวิจัยของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ถือเป็นกุญแจสำคัญ ในการพัฒนาความคิด การเรียนรู้ชีวิต สังคม และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เรียกว่า หลักสูตร​ SeamLess Relationship การสร้างความสัมพันธ์แบบไร้รอยต่อ​ ตามหลักสูตร​ที่ประกอบด้วยแกน​หลักอยู่​ 3 แกน​ที่เรียกโดยย่อว่า​ ​PCT ดังนี้ Personality​ : ทำความรู้จักตนเอง​ เข้าใจธรรมชาติผู้อื่น​ และเรียนรู้ที่จะใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์​ พัฒนาจุดอ่อน​ ผ่านกิจกรรม​4​ power​ซึ่งมีรากฐานจาก DISC  Comunication : เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารอย่างมีหัวใจและตรงตามความต้องการ​ อีกทั้งยอมรับและรับฟังสารที่มีความต่างจากความรู้สึกตน​โดยใช้รากฐานจากกระบวนการ Dialogue ผสม Non Violence​ Comunication แบบ ​Active​ และ Team Building​ : ใช้กระบวนการ Game Group เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันภายใต้แรงกดดัน​ มุ่งบริหารความต่าง​ ใช้ประโยชน์จาก​บุคลิกภาพของทุกๆคนในทีม​  รวมถึงแทรกความรับผิดชอบต่อทีมตนเองและทีมอื่นๆ​ ผ่านกิจกรรม​ News​ Paper Bridge โดยใช้รากฐานจาก Tran​sformative​ Learning​ เข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทั้ง​ 3​ แกน​ ถูกถ่ายทอดในรูปแบบ ​Active​&Energizer​ ตามวิถีของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา

 

จารุณี/ข่าว