วิศวฯอุตสาหการ จับมือไทยเบฟเวอเรจ จัดโครงการ ยุวทีบีแอล สหกิจแบบเข้มข้
Wed 11 Sep. 2019
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ ยุวทีบีแอล ขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวอภิญญา ชุณหะหิรัณย์  รองกรรมการผู้จัดการด้านอำนวยการ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ โลจิสติก จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต นายพงศธร สังขวัฒน์ นายปฐมพร จันลาพันธ์ นางสาวปิยธิดา ไชยศิวามงคล นางสาวฑิติญา โชตบ้านขาม นายสุรเชษฐ์ เหล่าโกทา นางสาววัลยารัตน์ สิทธิวงค์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
  สำหรับโครงการยุวทีบีแอล  เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นช่องทางการสรรหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผ่านการอบรมและการจัดทำโครงการ 3. เพื่อส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  4. เพื่อพัฒนางานของบริษัทผ่านความร่วมมือทางวิชาการ เช่น งานวิจัย งานโครงการต่างๆ และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล ทัดเทียมบริษัทชั้นนำ โดยกิจกรรมนี้มี 
 
 
 
จารุณี/ข่าว