COLA ร่วมร่าง MOU หาพื้นที่เพื่อทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นเดินหน้า LRT
Wed 11 Sep. 2019

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.พัฒนพงศ์  โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น  นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น  นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมพิจารณาการหาพื้นที่ทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นเพื่อดำเนินโครงการ Smart City (สมาร์ทซิตี้) ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) โดยมี นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน  นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธำรง ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS)  นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ตัวแทนจากกรมที่ดิน   และตัวแทนจาก 5 เทศบาล ร่วมประชุมครั้งนี้

   ซึ่งการประชุมมีมติว่า เห็นควรให้มีการลงนามความร่วมมือพร้อมรายละเอียดประกอบ โดยจะนำร่างบันทึกความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเพื่อพิจารณาร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย กรมธนารักษ์ กรมการข้าว จังหวัดขอนแก่น และ 5 เทศบาล (เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลสำราญ ) หากทุกฝ่ายเห็นชอบ จะดำเนินการลงนามความร่วมมือกัน (MOU) ผลักดันโครงการ Smart City (สมาร์ทซิตี้) ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม / เทศบาลนครขอนแก่น