COLAดูพื้นที่ทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นร่วมกับอธิบดีกรมธนารักษ์ ทน.ขก.
Wed 11 Sep. 2019

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมราชาวดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ ดร.พัฒนพงศ์  โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายกฤษวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์  นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ  นายธำรง ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค และคณะ เพื่อหารือแนวทางการหาพื้นที่ทดแทนการตั้งศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  นายกฤษฏิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ ที่ดินจังหวัดขอนแก่น  พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ  นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ  ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือพื้นที่ทดแทนศูนย์ทดลองพันธุ์ข้าวขอนแก่น

    หลังจากเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าพบอธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อร่วมพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการ Smart City (สมาร์ทซิตี้) ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ (11 ก.ย.62) เพื่อให้ทางศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ตัดสินใจสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด

 

ภาพ/ข่าว ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม / เทศบาลนครขอนแก่น