“พลังบุคลากร กับการพัฒนาองค์กร” QSHC Go Premium..
Wed 11 Sep. 2019

“พลังบุคลากร กับการพัฒนาองค์กร”  QSHC Go Premium..

(วันที่ 11 กันยายน 2562) ที่ห้องนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เป็นประธานเปิดการอบรม “พลังบุคลากร กับการพัฒนาองค์กร”  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เติมพลังคิด เติมพลังฝัน สร้างสรรค์พลังใจ ยิ่งใหญ่พลังทีม” และ “รักองค์กร เอื้ออาทร Service mind”   ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล และส่วนงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  การที่บุคลากรและองค์กรจะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร่วมกันนั้นเป็นเสมือนพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนผลักดันให้องค์กรก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จึงมุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการในระดับดีเลิศ  ซึ่งก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัปดาห์คุณภาพ QSHC Patient and Quality Week 2019 และ Kick off JCI” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการของโรงพยาบาล ในการเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการ Re-Accreditation JCI ที่จะมีขึ้นในปี 2563 นี้