KKUEC ThaiTECT’s EC/IRB 2019
Tue 10 Sep. 2019

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ThaiTECT’s EC/IRB 2019
 
         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT; Thailand Towards Excellence in Clinical Trials) ได้เชิญให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัล ThaiTECT’s EC/IRB Award 2019 ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 1 เป็นตัวแทน ไปรับมอบรางวัล ซึ่งการพิจารณามอบรางวัล EC/IRB Award มีการจัดเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งทุกปีในการจัดประชุมวิชาการประจำปีของ ThaiTECT ในปีนี้ เป็นการจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 19  ภายใต้หัวข้อ Fostering Innovation through Research Ecosystem: Enhance Collaborative Partnership ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
 
ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT) ในเรื่องการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยทางคลินิก ทั้งในด้านของคุณภาพและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการวิจัย
 
ภาพ/ข่าว
ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น