มข.ท้านักคิดลงสนาม KKU Digital Transformation Academy & Contest
Tue 10 Sep. 2019
       ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร(KKU Digital Transformation Academy & Contest) เปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งผลงานสร้างสรรค์  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสู่เวทีนำเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
       ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการบริการ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลก้าวกระโดดจนก่อให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive technology)ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากมาย ซึ่งทำให้การจัดการองค์กรและการให้บริการจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานและกระบวนการทำงาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในยุคดิจิทัล ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วง ปี พ.ศ. 2562-2566 ด้าน People : ดำเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy and Skills ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นไปตามนโยบายโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานส่วนบุคคลและภารกิจของหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภูมิใจในผลงานที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานกระบวนการทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน และเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
 
       สำหรับโครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร(KKU Digital Transformation Academy & Contest) ได้เปิดให้บุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งผลงานสร้างสรรค์ของตนเองในการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานส่วนบุคคลและภารกิจของหน่วยงานตามแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลใน 3 ประเภทคือ Disruption  Innovation และ Iteration ได้ตั้งแต่บัดนี้ผู้ส่งผลงานต้องสมัครผ่านทางออนไลน์ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
 
     นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลงาน จะมีการบรรยายพิเศษเวทีเผยแพร่ความรู้ และชี้แจงโครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย  ทำไมต้องพัฒนาสู่ Digital Organization   บันไดสู่ Digital Organization  และหัวใจสำคัญของ Digital Organization พร้อมกิจกรรม Workshop ร่วมกับ Mentor ในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในหลากหลายด้าน เพื่อพัฒนาผลงานให้พร้อมสำหรับการคัดเลือกรอบต่อไป ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนอกจากผู้ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วบุคลากรสายสนับสนุน มข.ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับฟังได้ 
 
      ผลงานสร้างสรรค์ในโครงการจะเข้าสู่รอบคัดเลือกวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 8 มกราคม 2563 ตามลำดับ โดยรางวัลดังนี้
 • รางวัลประเภท Disruption
  ชนะเลิศ 1 รางวัลได้เงินรางวัล 15,000 บาท อันดับ2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล   7,500 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัลเงินรางวัล 12,000 บาท   
 • รางวัลประเภท Innovation
  ชนะเลิศ 1 รางวัลได้เงินรางวัล 10,000 บาท อันดับ2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 7,500 บาท อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล   5,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัลเงินรางวัล 9,000 บาท   
 • รางวัลประเภท Iteration
  ชนะเลิศ 1 รางวัลได้เงินรางวัล 7,500 บาท อันดับ2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลเงินรางวัล   3,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัลเงินรางวัล 3,000 บาท
 • นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,500 บาท
   
     “ การเป็นองค์กรที่ทันสมัย การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตทัลใครๆก็อยากเห็นใครๆก็อยากได้ พวกเราเองก็อยากเห็นและก็อยากได้และอยากมีส่วนร่วมแต่ด้วยประสบการณ์ที่ต่างกันด้วยความรู้ที่ต่างกัน ทักษะที่ต่างกันทำให้เกิดช่องว่างตรงนี้ ความมั่นใจในการที่จะเข้าไปช่วยองค์กรพวกเรา ให้สามารถเป็นองค์กรที่ทันสมัยจึงยังมีช่องว่างอยู่ ความมั่นใจเหล่านี้จึงจำเป็นต้องสร้างและสร้างร่วมกัน ไม่ได้สร้างเพียงคนใดคนหนึ่ง KKU Academyเป็นกิจกรรมที่จะรวบรวมคนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะช่วยในการทำงาน ช่วยลดช่องว่างในการคิดในการสร้างทักษะให้กับแต่ละคน เรามีแนวคิดเรามีไอเดียดีๆที่จะปรับปรุงองค์กรของเราให้ทันสมัย องค์กรที่จะเอาเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาประกอบในการทำงานให้มากขึ้นความมั่นใจเหล่านี้จะถูกสร้างในAcademy หรือเรียกว่าค่ายในการบ่มเพาะพวกเราให้ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงาน สร้างองค์กรที่ดีของเราได้พวกเราไม่ลำพังอีกต่อไปใน และเราจะมีกิจกรรมแข่งขันชิงรางวัลเราไม่ได้ต้องการให้ใครชนะใครแต่เพื่อบอกว่าเรามีไอเดียดีๆที่ทำออกมาได้ ” ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าว 
 
     ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2m95BJa  และสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและรายละเอียดโครงการในวันที่24 กันยายน 2562 ได้ที่ http://bit.ly/2m3dP5n  
 
ข่าว / อุดมชัย สุพรรณวงศ์