มข. เสนอ KKU Smart Learningต้นแบบระบบการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่อินโดนีเซีย
Mon 9 Sep. 2019

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้และการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล  นำนวัตกรรมการศึกษา KKU Smart Learning นำเสนอต้นแบบการสร้างระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมโลกดิจิทัล ตามการเรียนเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 2nd International Conference on Social, Education and Humanities (ICOSEEH 2019) โดยได้รับเกียรติจาก  Prof. Dr. H Syafrinaldi SH อธิการบดีมหาวิทยาลัย Universitas Islam Riau เป็นประธานในพิธี ภายใต้หัวข้อ Sustainable development in developing country for facing industrail revolution  4.0 มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศกว่า 250 คน   ณ เมืองเปกันบารู สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  
         การประชุมวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างความยั่งยืนในประเทศที่กำลังพัฒนา และการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทางมนุษย์  การประชุมดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับฐานข้อมูลวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและเป็นที่ยอมรับ ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมนี้จะถูก และกำหนด DOI (Digital Object Identifier)นำไปตีพิมพ์ อาทิเช่น  T Web of Science Conference, Proceedings Citation Index (ISI), DBLP, EI (Elsevier Engineering Village Index), Scopus, and Google Scholar
         ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ฯ กล่าวว่านวัตกรรม KKU Smart Learning นับเป็นโครงการตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและได้รับเกียรติให้ถ่ายทอดสู่ระดับนานาชาติ เป็นต้นแบบการสร้างระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมโลกดิจิทัล  การนำทีมงานเข้าร่วมประชุมนานาชาติครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว  ยังเป็นการเสนอผลงานด้านการวิจัย การดำเนินงานโครงการฯ แนวคิดและพื้นฐาน การจัดการนวัตกรรม การทำงานรวมกันหลายภาคส่วนและภาครัฐร่วมกันกระทั่งสมารถขับเคลื่อน KKU Smart Learning สำเร็จได้ในปัจจุบัน
         การประชุมนานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศกว่า 250 คน  เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน ประเทศไทย เป็นต้น ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการประชุมฯ ดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ฯ  ได้รับเชิญในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “DEVELOPING HIGH SCHOOL STUDENTS’ COMPETENCY WITH KKU SMART LEARNING INNOVATIONS” PROJECT  ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอ ประกอบด้วย การแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการวิจัย การประสบความสำเร็จและผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การดำเนินงานโครงการฯ แนวคิดและพื้นฐานการดำเนินงาน การจัดการนวัตกรรม การทำงานรวมกันหลายภาคส่วนและภาครัฐร่วมกัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562
        นอกจากการบรรยายพิเศษยังมีหัวข้อต่าง ๆ ที่นำเสนอในการประชุมในครั้งนี้  อาทิเช่น
        ด้านสังคมศาสตร์ (SOCIAL)  ประกอบด้วย Industry 4.0 and Electronic Government, Digital World and Social Learning, Social Informatics, New Media, Ethic and Regulation, Cyber Law Enforcement, Cyber Crime และ New Media and Democracy
        ด้านเศรษฐกิจ (ECONOMY) ประกอบด้วย Digital Platform for Economic Growth, Digital Currency, Sharing Economy, Accounting and Revolution Industry 4.0, Accounting Information System และ Management Information System
        ด้านการศึกษา (EDUCATION) ประกอบด้วย  Distance Learning in Education, E-Learning, Blended Learning, Applied Technology in Education, Applied Multimedia in Teaching, Massive Open Online Courses, Emerging Technologies for Teaching and Learning, Best Practices in Multimedia-based Education, Game-based Learning and Gamification , Web 2.0/3.0 in Learning, Innovation in E-Learning และ Development of Smart Learning in Education
        ด้านมนุษยศาสตร์ (HUMANITY) ประกอบด้วย Media Literacy, Education and Digital Society, Digital Journalism, Citizen and News Production, Human Development and Media, Communication and Digital Culture, Digitalisation of Communication, Film and Documentary Production, Intercultural Communication in Digital Era, The Role of Media in Conflict, Terrorism, and Crisis, Digital Inclusion, Digital Media,Mobile CommunicationและHealth literacy and Communication

 

ข่าว : kku smart learning