35 ปี กิจกรรมกับน้องผู้ด้อยโอกาสของนักศึกษากายภาพบำบัด
Fri 6 Sep. 2019

35 ปี กิจกรรมกับน้องผู้ด้อยโอกาสของนักศึกษากายภาพบำบัด

ในโครงการสานสัมพันธ์ไมตรีจากพี่เพื่อน้อง

       วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 – 4  สาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ไมตรีจากพี่เพื่อน้องปีที่ 35 กิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน โดยสาขาวิชากายภาพบำบัดมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพและตระหนักในบทบาทของตนเองต่อสาธารณะในฐานะผู้ให้การบำบัดรักษา การเสียสละเพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาส และนำความรู้จากวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากายภาพบำบัด “ พร้อมทำงาน ” เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ

       กิจกรรมนี้มีนักเรียนจาก โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 โรงเรียนโสตศึกษาฯ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ประมาณ 100 คนเข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วยสันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูเป็นต้น โดยมี ผศ. พิศมัย มะลิลา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขอขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมดีๆ เช่นนี้