กายภาพบำบัด” บริการชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ ต. บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
Fri 6 Sep. 2019

“กายภาพบำบัด” บริการชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ ต. บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชนได้บริการ ณ พื้นที่ต้นแบบ ต. บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อบริการชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนและผู้สูงอายุได้ความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบองค์รวม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์เพื่อถ่ายทอดให้แก่ชุมชน เช่น ความรู้และการปฏิบัติตัวทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ปวดหลัง ปวดเข่า การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เป็นต้น ในการนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมมากกว่า 100 คน โดยมี ผศ. พิศมัย มะลิลา เป็นหัวหน้าโครงการ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น