“นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 เรียนรู้วิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
Fri 6 Sep. 2019

“นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 เรียนรู้วิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะประชาชน”

ณ พื้นที่ต้นแบบ ต. ศิลา อ. เมือง จ.ขอนแก่น

 

            เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 คน ได้ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาชุมชนและมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด นำทีมโดย รศ.น้อมจิตต์ นวลเนตร์  ผศ.พิศมัย มะลิลา  ผศ. พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์

อ.วนิดา ดรปัญหา  อ.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ  ผศ. เสาวนีย์ นาคมะเริง และนักกายภาพบำบัดธัญวรัตน์ ลุนสาร กิจกรรมศึกษาชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ต. ศิลา อ. เมือง จ.ขอนแก่น ให้นักศึกษาได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนการสอนรายวิชา 472 462 กายภาพบำบัดชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการทำสนทนากลุ่ม โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประมาณ 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม มีการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายและแนวทางสำหรับจัดทำแผนโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดสู่ชุมชนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ต่อไป