มุ่งมั่น มุ่งสู่ การเตรียมความพร้อม REACCREDIT -JCI
Thu 5 Sep. 2019

#เข้มข้น..มุ่งมั่น มุ่งสู่ การเตรียมความพร้อม REACCREDIT -JCI  

“สัปดาห์คุณภาพ QSHC Patient and Quality Week 2019 และ Kick off JCI” ในวันที่ 5 กันยายน 2652 ยังคงเข้มข้นทุกกระบวนการ โดยบุคลากรและเจ้าที่ทุกฝ่ายเข้าเรียนรู้ยังฐานปฏิบัติการในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการของโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลสถานพยาบาลมาตรฐานสากลหรือ JCI

อย่างเช่นฐาน (QPS+Rist Management) เรียนรู้รับมืออุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ จะต้องประเมินสถานการณ์ ว่าอยู่ในระดับที่รุนแรงมาก หรือปานกลาง หรือระดับที่ควบคุมได้ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และจะต้องมีการบันทึกรายงานเป็นลายลักษณ์ใน Program smart Rm ทีนทีหรือภายใน 8 ชั่วโมง และสรุปสถานการณ์ทั้งหมดรายงานเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง RCA ภายใน 14 วัน เพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เกิดความความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้มาใช้บริการต่อไป

สัปดาห์ QSHC จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการของโรงพยาบาล เพื่อจุดมุ่งหมาย Go Premium ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติตามฐานต่าง ๆ ได้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ และเป็นการเตรียมความพร้อม REACCREDIT JCI ที่จะมีขึ้นในปี 2563 นี้