หอสมุดถ่ายทอดแนวคิด"ห้องสมุด 3 ดี"ขยายผลสู่โรงเรียน 24 แห่งในจ.ขอนแก่น
Wed 4 Sep. 2019

    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางเยาวภา จันศรี ประธานโครงการบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน และคณะกรรมการฯ ร่วมกับ นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84" ณ.ห้องประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84

  โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลและส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นนำความรู้และแนวคิดด้านการจัดการห้องสมุด 3 ดี "หนังสือดี บรรณารักษ์ดี สิ่งแวดล้อมดี" เป็นแนวทางในการจัดการนวัตกรรมบริการห้องสมุดอย่างยั่งยืน และนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ไปใช้ในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละแห่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้แก่บุคลากรจากโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 24 แห่ง และคณะกรรมการโครงการบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวม 32 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรในโครงการ ประกอบด้วย นายธีรยุทธ บาลชน นักสารสนเทศ นางสาวศุลีพร พันธุ์ธนวิบูลย์  บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ และนางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม บรรณารักษ์ชำนาญการ สังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้กล่าวขอบคุณคุณเยาวภา คณะทีมงานสำนักหอสมุด  และคุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อเด็กๆ ครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะพวกเราจะได้เป็นเครือข่ายในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆให้มีความรู้และทักษะชีวิตที่ดีต่อไป 

 
ข่าว: นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม  / นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม