ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่เปิดโครงการ Multi Mentoring System (MMS6)
Wed 14 Aug. 2019

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา ลงพื้นที่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS6) การขอทุนและบริหารการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ – กลาง วช. ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร HA.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้ความสนใจเป็น คณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้รับทุน วช. เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ เรื่อง เกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2563 พร้อมด้วยการให้คำแนะนำโครงการและกิจกรรม จาก ศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ วงค์คำ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มการอภิปรายด้านเทคนิคและกลยุทธ์ของนักวิจัยรุ่นใหม่ จากนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลางสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ประสบความสำเร็จในงานวิจัย และรู้เทคนิคด้านการขอทุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย

 

ภาพ/เนื้อหาข่าว

จินตนา  มูลตรี กองบริหารงานวิจัย